Kataszteri szakirányú továbbképzés

A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken:

 • Állami és önkormányzati intézményeknél, ahol a kataszteri informatika alkalmazására szükség van
 • Megyei és a Járási Kormányhivatalok Földhivatali Főosztályainál, illetve Osztályainál
 • Műszaki és természettudományi közép- és felsőfokú oktatási intézményekben
 • A település-tervezéssel, üzemeltetéssel foglalkozó hazai és nemzetközi társaságoknál

A felvétel feltételei:

 • az egyetemi végzettség közül, amely okleveles mérnöki, okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés
 • a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki, valamint a tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki szakirányon szerzett képesítés
 • a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés
 • az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül az építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat (építőipari geodézia vagy térinformatikai szakirány), földmérő és földrendező mérnöki képesítés
 • az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következőket:

 • A digitális kataszteri adatbázisok kialakítása és üzemeltetése
 • Adatkezeléssel és adatelemzéssel összefüggő ismeretek
 • Humán és műszaki területek speciális rendszerfelépítése
 • Kataszteri informatikai rendszerek
 • Ingatlanfejlesztési- és nyilvántartási ismeretek
 • Korszerű minőségbiztosítási módszerek használata

Készségek, a szakképzettség alkalmazása:

A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:

 • A kataszteri, ingatlan-nyilvántartási szakterületen jelentkező tematikus adatgyűjtési és adatfeldolgozási problémák megoldására
 • Az önkormányzati területen dolgozó mérnökök a szakterületükön jelentkező kataszteri problémák megoldására
 • Minőségbiztosítási eljárások kidolgozására

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:

 • A kataszteri szakterület összetettségéből adódó interaktív látásmód
 • Elemző, problémamegoldó képesség
 • Megfelelő tárgyalási készsé
 • Kapcsolat- és konszenzusteremtő készség

A Kataszteri szakirányú továbbképzési szak mintatanterve

Tantárgyak megnevezése Félév (féléves óraszám/vizsga/kredit)
1. 2. 3. 4.
Közigazgatás 12/v/4      
Kiegyenlítő számítások 18/v/6      
Bevezetés a geoinformatikába 12/v/4      
Nemzeti kataszter 12/v/4      
Ingatlan-nyilvántartás alapjai 12/v/4      
Polgári birtokrendezés 12/v/4      
Minőségbiztosítás alapjai 12/v/4      
Ingatlan fejlesztés, ingatlan hasznosítás, ingatlan értékbecslés   18/v/6 18/v/6  
Geoinformatika   18/v/6    
Fotogrammetria és távérzékelés   18/v/6    
Műholdas helymeghatározás     18/v/6  
Mérnökgeodézia       18/v/6
Kataszteri térinformatika   12/v/4 12/v/4  
Korszerű alaphálózatok   12/v/4  

 

Adatbázis kezelő rendszerek     12/v/4  
Térinformatikai szoftverek       12/v/6
Térinformatikai rendszerek telepítése     12/v/4  
Vezetéselmélet   12/v/4    
Számítógépes grafika       12/v/4
Diplomatervezés       36/ /10
Összesen 90/30 90/30 90/30 90/30

A szakirányú továbbképzés elvégzése más szempontból is hasznos lehet. Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet, illetve a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet előírja, hogy az ingatlanrendező földmérő minősítést, illetve a GD-T geodéziai tervezői és a GD-Szgd geodéziai szakértői minősítést 5 évenként meg kell hosszabbítani. Ilyenkor igazolni kell a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges felsőfokú végzettséget, amelyet a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szabályoz. Így az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés, csak akkor fogadható el földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek, amennyiben a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább 70 kredittel. Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy ennek a szirányú továbbképzésnek elvégzése esetén a rendeletben előírt 70 kreditből témakörönként mennyi teljesül.

Látható, hogy az „A” tantárgycsoportból hiányzik 4 kredit, a „B” tantárgycsoportból 8 kredit. Azonban azok, akik az előzőekben leírt végzettségekkel már rendelkeznek, az alapdiplomájuk megszerzése során ezeket teljesítették. A „H” tantárgycsoport 6 kreditjét pedig feltehetőleg korábban már szintén teljesítették.

Tárgycsoportok Tárgyak, témakörök Minimálisan megszerzendő kreditek száma Kat. szakir. megszerezhető kreditek száma
Szakmai alapozó ismeretek  
Geodéziai alapismeretek Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térképtan, Geofizikai alapismeretek, 10 6
Mérnöki alapismeretek Talajmechanika, Magasépítéstan, Utak, Vasúti pályák, Közművek, Vízépítés, vízgazdálkodás, Környezetmérnöki< alapok, Vízrendezés melioráció, Természetvédelmi alapozó ismeretek, Földhasználat környezetvédelem, Mérnöki alapismeretek 8 ---
Gazdasági, humán alapismeretek (C) Mérnöketika, Szakmai jogi ismeretek, Állam- és jogtudományi ismeretek. Ökonómia 4 8
Szakmai törzsanyag  
Alaphálózatok, nagyméretarányú felmérések és kataszter (D) Geodéziai hálózatok, Műholdas helymeghatározás, Geodéziai alaphálózatok, Globális helymeghatározás, Ingatlan-nyilvántartás, Nagyméretarányú térképezés, Topográfia, Kartográfia, Kataszteri informatika, Föld- és területrendezés, Birtokrendezés 20 28
Mérési technológiák (E) Fotogrammetria, Távérzékelés, Digitális fotogrammetria, Mérnökfotogrammetria, Lézerszkennelés, Lézerszkenneres technológiák 6 6
Mérnökgeodézia (F) Mérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése, érnökgeodézia, Építésirányítás, mozgásvizsgálatok, Mérnöki létesítmények geodéziája, Földalatti mérések, Közműnyilvántartás, Építésügyi eljárások, Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában 6 10
Térinformatika (G) Rendszerszervezés, Térinformatika alapjai, Geoinformatika, Térinformatika, Térinformatikai elemzések, Térinformatikai adatrendszerek, Topográfiai adatbázisok, Digitális képanalízis, Térinformatikai menedzsment, Térinformatikai alkalmazások, Komplex projekt feladat 10 46
Szakmai gyakorlat (H) Geodéziai mérőgyakorlat, Alaphálózatok mérőgyakorlat, Térinformatikai mérőgyakorlat, Geodéziai hálózatok gyakorlat, Nagyméretarányú térképezés gyakorlat, Topográfia gyakorlat, Technikusi gyakorlat, Üzemi (szakmai) gyakorlat 6 ---
A minimálisan megszerzendő kreditek száma szakmai ismeretekből a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez 70 104